Tara-News

Suche: Alle anzeigen
Filter:
2019 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Ajovy® Fremanezumab 13 / 2019
  Alunbrig® Brigatinib 4 / 2019
  Cablivi® Caplacizumab 10 / 2019
  Emgality® Galcanezumab 7 / 2019
  Erleada® Apalutamib 9 / 2019
  Flucelvax® Tetra Tetravalente Influenzavakzine 20 / 2019
  Hidrasec® Racecadotril 5 / 2019
  Ilumetri® Tildrakizumab 12 / 2019
  Imfinzi® Durvalumab 2 / 2019
  Ledaga® Chlormethin 24 / 2019
  Lokelma® Natriumzirconiumhydrogencyclohexasilicat 15 / 2019
  Lorviqua® Lorlatinib 16 / 2019
  Mektovi® und Braftovi® Binimetinib und Encorafenib 3 / 2019
  Onpattro® Patisiran 1 / 2019
  Palynziq® Pegvaliase 21 / 2019
  Procysbi® Mercaptamin 18 / 2019
  Skyrizi® Risankizumab 19 / 2019
  Spherox® autologe Chondrozytensuspension 6 / 2019
  Takhzyro® Lanadelumab 8 / 2019
  Talzenna® Talazoparib 23 / 2019
  Tegsedi® Inotersen 11 / 2019
  Ultomiris® Ravulizumab 25 / 2019
  Vizimpro® Dacomitinib 17 / 2019
  Waylivra® Volanesorsen 22 / 2019
  Yaldigo® Mesalazin 14 / 2019
2018 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Aimovig® Erenumab 22 / 2018
  Alofisel® Darvadstrocel 20 / 2018
  Biktarvy® Bictegravir + Emtricitabin + Tenofovir alafenamid 19 / 2018
  Crysvita® Burosumab 21 / 2018
  Dupixent® Dupilumab 2 / 2018
  Fasenra® Benralizumab 8 / 2018
  Fotiva® Tivozanib 10 / 2018
  Hemlibra® Emicizumab 15 / 2018
  Jorveza® Budesonid 23 / 2018
  Juluca® Dolutegravir + Rilpivirin 18 / 2018
  Lamzede® Velmanase alfa 25 / 2018
  Mylotarg® Gemtuzumab Ozogamicin 17 / 2018
  Ocrevus® Ocrelizumab 7 / 2018
  Prevymis® Letermovir 11 / 2018
  Ravicti® Glycerolphenylbutyrat 13 / 2018
  Rydapt® Midostaurin 1 / 2018
  Steglatro® Ertugliflozin 16 / 2018
  Trelegy® Ellipta® Fluticason + Umeclidinium + Vilanterol 6 / 2018
  Tremfya® Guselkumab 4 / 2018
  Veltassa® Patiromer Sorbitex Calcium 14 / 2018
  Venclyxto® Venetoclax 24 / 2018
  Verzenios® Abemaciclib 26 / 2018
  Wakix® Pitolisant 9 / 2018
  Xermelo® Telotristatetiprat 3 / 2018
  Zejula® Niraparib 5 / 2018
  Zinplava® Bezlotoxumab 12 / 2018
2017 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Alecensa® Alectinib 10 / 2017
  Bavencio® Avelumab 26 / 2017
  Besponsa® Inotuzumab Ozogamicin 17 / 2017
  Cinqaero® Reslizumab 14 / 2017
  Cyramza® Ramucirumab 8 / 2017
  Cystadrops® Mercaptamin 15 / 2017
  Ibrance® Palbociclib 3 / 2017
  Kevzara® Sarilumab 23 / 2017
  Kisqali® Ribociclib 24 / 2017
  Kyleena® Levonorgestrel 6 / 2017
  Kyntheum® Brodalumab 21 / 2017
  Lartruvo® Olaratumab 7 / 2017
  Maviret® Glecaprevir 100 mg + Pibrentasvir 40 mg 20 / 2017
  Ninlaro® Ixazomib 4 / 2017
  Ocaliva® Obeticholsäure 5 / 2017
  Olumiant® Baricitinib 9 / 2017
  Portrazza® Necitumumab 2 / 2017
  Tecentriq® Atezolizumab 25 / 2017
  Trimbow® Beclometason + Formoterol + Glycopyrronium 19 / 2017
  Truberzi® Eluxadolin 11 / 2017
  Varuby® Rolapitant 18 / 2017
  Venclyxto® Venetoclax 16 / 2017
  Vosevi® Sofosbuvir + Velpatasvir + Voxilaprevir 22 / 2017
  Xeljanz® Tofacitinib 12 / 2017
  Zepatier® Elbasvir + Grazoprevir 1 / 2017
  Zurampic® Lesinurad 13 / 2017
2016 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Akynzeo® Netupitant + Palonosetron 12 / 2016
  Brintellix® Vortioxetin 20 / 2016
  Cotellic® Cobimetinib 10 / 2016
  Entresto® Sacubitril und Valsartan 7 / 2016
  Epclusa® Sofosbuvir, Velpatasvir 26 / 2016
  Farydak® Panobinostat 2 / 2016
  Galafold® Migalastat 24 / 2016
  Imlygic® Talimogen laherparepvec 18 / 2016
  Intuniv® Guanfacin 19 / 2016
  Kanuma® Sebelipase alfa 21 / 2016
  Keytruda® Pembrolizumab 1 / 2016
  Lenvima® Lenvatinib 6 / 2016
  Lonsurf® Trifluridin + Tipiracil 16 / 2016
  Moventig® Naloxegol 4 / 2016
  Nucala® Mepolizumab 23 / 2016
  Orkambi® Lumacaftor + Ivacaftor 13 / 2016
  Praluent® Alirocumab 8 / 2016
  Raxone® Idebenon 9 / 2016
  Scenesse® Afamelanotid 17 / 2016
  Soolantra® Ivermectin 3 / 2016
  Tagrisso® Osimertinib 11 / 2016
  Taltz® Ixekizumab 14 / 2016
  Taltz® Ixekizumab 25 / 2016
  Xadago® Safinamid 15 / 2016
  Zinbryta® Daclizumab 22 / 2016
  Zykadia® Ceritinib 5 / 2016
2015 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Cometriq® Cabozantinib 6 / 2015
  Cosentyx® Secukinumab 9 / 2015
  Firdapse® Amifampridin 23 / 2015
  Gazyvaro® Obinutuzumab 2 / 2015
  Giotrif® Afatinib 11 / 2015
  Harvoni® Sofosbuvir + Ledipasvir 4 / 2015
  Iclusig® Ponatinib 14 / 2015
  Imbruvica® Ibrutinib 12 / 2015
  Jinarc® Tolvaptan 26 / 2015
  Lynparza® Olaparib 13 / 2015
  Mekinist® Trametinib 25 / 2015
  NexoBrid® Proteolytisches Enzymkonzentrat aus Bromelain 3 / 2015
  Opdivo® Nivolumab 24 / 2015
  Otezla® Apremilast 7 / 2015
  Repatha® Evolocumab 20 / 2015
  Revestive® Teduglutid 1 / 2015
  Seasonique® Levonorgestrel / Ethinylestradiol 15 / 2015
  Sivextro® Tedizolid phosphat 21 / 2015
  Sylvant® Siltuximab 17 / 2015
  Translarna® Ataluren 16 / 2015
  Trulicity® Dulaglutid 10 / 2015
  Vargatef® Nintedanib 5 / 2015
  Viekirax® & Exviera® Ombitasvir + Paritaprevir + Ritonavir (Viekirax®-Filmtabletten) Dasabuvir (Exviera®-Filmtabletten) 8 / 2015
  Vimizim® Elosulfase alfa 18 / 2015
  Xydalba® Dalbavancin 22 / 2015
2014 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Adasuve® Loxapin 7 / 2014
  Adempas® Riociguat 12 / 2014
  Anoro® Umeclidinium & Vilanterol 17 / 2014
  Aubagio® Teriflunomid 8 / 2014
  Bexsero® Proteine und Membranvesikel von Neisseria menigitidis B 21 / 2014
  Brintellix® Vortioxetin 6 / 2014
  Daklinza® Daclatasvir 23 / 2014
  Entyvio® Vedolizumab 16 / 2014
  Fluenz® Reassortanten von Influenzaviren, lebend attenuiert 20 / 2014
  Imnovid® Pomalidomid 26 / 2014
  Invokana® Canagliflozin 2 / 2014
  Jardiance® Empagliflozin 18 / 2014
  Kadcyla® Trastuzumab Emtansin 4 / 2014
  Lemtrada® Alemtuzumab 1 / 2014
  Lojuxta® Lomitapid 25 / 2014
  Mirvaso® Brimonidin 11 / 2014
  Olysio® Simeprevir 19 / 2014
  Opsumit® Macitentan 13 / 2014
  Relvar®, Ellipta® Fluticasonfuroat, Vilanterol 3 / 2014
  Sirturo® Bedaquilin 15 / 2014
  Sovaldi® Sofosbuvir 9 / 2014
  Stivarga® Regorafenib 14 / 2014
  Striverdi® Olodaterol 22 / 2014
  Tecfidera® Dimethylfumarat 10 / 2014
  Tivicay® Dolutegravir 5 / 2014
  Xofigo® Radium-223-Dichlorid 24 / 2014
2013 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Adcetris® Brentuximab vedotin 10 / 2013
  Betmiga® Mirabegron 16 / 2013
  BindRen® Colestilan 23 / 2013
  Bretaris® & Eklira® Aclidiniumbromid 4 / 2013
  Bronchitol® D-Mannitol 8 / 2013
  Constella® Linaclotid 6 / 2013
  Erivedge® Vismodegib 25 / 2013
  Eylea® Aflibercept 2 / 2013
  Forxiga® Dapagliflozin 3 / 2013
  Glybera® Alipogentiparvovec 7 / 2013
  Inlyta® Azitinib 1 / 2013
  Jetrea® Ocriplasmin 17 / 2013
  Kalydeco® Ivacaftor 12 / 2013
  Lyxumia® Lixisenatid 26 / 2013
  Perjeta® Pertuzumab 22 / 2013
  Picato® Ingenol mebutat 9 / 2013
  Pixuvri® Pixantron 18 / 2013
  Seebri® Breezhaler® Glycopyrronium-bromid 5 / 2013
  Selincro® Nalmefen 13 / 2013
  Tafinlar® Dabrafenib 24 / 2013
  Teysuno® »Tegafur« + »Gimeracil« + »Oteracil« 15 / 2013
  Tresiba® Insulin degludec 14 / 2013
  Vastarel® Trimetazidin 11 / 2013
  Xtandi® Enzalutamid 21 / 2013
  Zaltrap® Aflibercept 20 / 2013
  Zinforo® Ceftarolinfosamil 19 / 2013
2012 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Afinitor® Everolimus 17 / 2012
  Ameluz® 5-Aminolävulinsäure 20 / 2012
  Caprelsa® Vandetanib 16 / 2012
  Dexdor® Dexmedetomidin 10 / 2012
  Dificlir® Fidaxomicin 15 / 2012
  Edarbi® Azilsartanmedoxomil 5 / 2012
  Edurant® Rilpivirin 6 / 2012
  Eklira®/Bretarisa® Aclidiniumbromid 23 / 2012
  Esbriet® »Pirfenidon« 7 / 2012
  Esmya® Ulipristalacetat 22 / 2012
  Fycompa® Perampanel 21 / 2012
  Incivo® Telaprevir 4 / 2012
  Jakavi® Ruxolitinib 26 / 2012
  Nimenrix® Tetravalenter Konjugatimpfstoff 19 / 2012
  Nulojix® Belatacept 3 / 2012
  Ruconest® Conestat alfa 2 / 2012
  Sativex® »Cannabis«-Dickextrakte 14 / 2012
  Signifor® Pasireotid 24 / 2012
  Soliris® Eculizumab 9 / 2012
  Vedrop® Tocofersolan 18 / 2012
  Vyndaqel® Tafamidis 8 / 2012
  Xalkori® Crizotinib 25 / 2012
  Xeplion® Paliperidon 12 / 2012
  Xgeva® Denosumab 1 / 2012
  Zelboraf® Vemurafenib 13 / 2012
  Zoely® »Nomegestrolacetat« + Estradiol 11 / 2012
2011 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Adcirca® Tadalafil 17 / 2011
  Benlysta® Belimumab 21 / 2011
  Brilique® Ticagrelor 3 / 2011
  Brinavess® Vernakalant 6 / 2011
  Bydureon® Exenatid 19 / 2011
  Eliquis® Apixaban 16 / 2011
  Fampyra® Fampridin 24 / 2011
  Gilenya® Fingolimod 11 / 2011
  Halaven® Eribulin 13 / 2011
  Jevtana® Cabazitaxel 12 / 2011
  Mycamine® Micafungin 7 / 2011
  Oralair® 5-facher Gräserpollenextrakt 2 / 2011
  Pradaxa® Dabigatran 25 / 2011
  Resolor® Prucaloprid 14 / 2011
  Samsca® Tolvaptan 8 / 2011
  Silodyx® Silodosin 9 / 2011
  Sycrest® Asenapin 4 / 2011
  Trajenta® Linagliptin 22 / 2011
  Trobalt® Retigabin 15 / 2011
  Vantas® Histrelin 1 / 2011
  Victrelis® Boceprevir 20 / 2011
  Xiapex® Collagenasen 10 / 2011
  Yellox® Bromfenac 18 / 2011
  Yervoy® Ipilimumab 23 / 2011
  Zutectra® Hepatitis B-Immunglobulin 5 / 2011
  Zytiga® Abirateronacetat 26 / 2011
2010 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Adenuric® Febuxostat 23 / 2010
  Arzerra® Ofatumumab 17 / 2010
  Cayston® Aztreonam 15 / 2010
  ChondroCelect® Autologes Knorpelzellen-Implantat 11 / 2010
  Cimzia® Certolizumab Pegol 1 / 2010
  Daxas® Roflumilast 22 / 2010
  Duodart® Tamsulosin/Dutasterid 24 / 2010
  EllaOne® Ulipristalacetat 2 / 2010
  Firmagon® Degarelix 18 / 2010
  Ilaris® Canakinumab 8 / 2010
  Kitonail® Ciclopirox 19 / 2010
  Kuvan® Sapropterin 13 / 2010
  Menveo® Meningokokken A, C, Y, W135 12 / 2010
  Mozobil® Plerixafor 21 / 2010
  Multaq® Dronedaron 6 / 2010
  Onbrez® »Indacaterol maleat« 7 / 2010
  Onglyza Saxagliptin 5 / 2010
  Prevenar® 13 Pneumokokkenpolysaccharide von 13 Serotypen 4 / 2010
  Prolia® Denosumab 16 / 2010
  Qutenza® Capsaicin 9 / 2010
  Ranexa® Ranolazin 10 / 2010
  Revolade® Eltrombopag 14 / 2010
  Simponi® Golimumab 3 / 2010
  Versatis® Lidocain 25 / 2010
  Votrient® Pazopanib 20 / 2010
  VPRIF® Velaglucerase alfa 26 / 2010
2009 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Alvesco® Ciclesonid 2 / 2009
  Azarga® Brinzolamid 6 / 2009
  Celvapan®, Focetria®, Pandemrix® Influenzavirus A (H1N1)v 22 / 2009
  Efient® Prasugrel 26 / 2009
  Increlex® Mecasermin 7 / 2009
  Intanza® Grippeimpfstoff 16 / 2009
  Iressa® Gefitinib 19 / 2009
  Ixiaro® JE-Virusstamm SA 14-14-2 18 / 2009
  Lotemax® Loteprednol etabonat 15 / 2009
  Nplate® Romiplostim 10 / 2009
  Prepandrix® Influenza A-Virus H5N1 3 / 2009
  Priligy® Dapoxetin 12 / 2009
  Qlaira® Estradiolvalerat und Dienogest 11 / 2009
  Relistor® Methylnaltrexoniumbromid 1 / 2009
  RoActemra® Tocilizumab 8 / 2009
  Soliris® Eculizumab 5 / 2009
  Stelara® Ustekinumab 9 / 2009
  Synflorix® Pneumokokkenpolysaccharid von 10 Serotypen 20 / 2009
  Targin® Oxycodon und Naloxon 13 / 2009
  Tredaptive® Laropiprant und Nikotinsäure 17 / 2009
  Valdoxan® Agomelatin 21 / 2009
  Victoza® Liraglutid 24 / 2009
  Vidaza® Azacitidin 4 / 2009
  Vitango® Rhodiola rosea Trockenextrakt 23 / 2009
  Wellbutrin® Bupropion 14 / 2009
  Zebinix® Eslicarbazepinacetat 25 / 2009
2008 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Altargo® Retapamulin 3 / 2008
  Atripla® Efavirenz, Emtricitabin und Tenofovir 6 / 2008
  Avamys® Fluticason 14 / 2008
  Celsentri® Maraviroc 1 / 2008
  Cholestagel® Colesevelam 13 / 2008
  Circadin-retard® Melatonin 7 / 2008
  Colidimin® Rifaximin 2 / 2008
  Ecalta® Anidulafungin 8 / 2008
  Firazyr® Icatibant 26 / 2008
  Intelence® Etravirin 24 / 2008
  Ionsys® Fentanyl 10 / 2008
  Isentress® Raltegravir 25 / 2008
  Jurnista® Hydromorphon 4 / 2008
  Noax® uno Tramadol 20 / 2008
  Pradaxa® Dabigatran etexilat 11 / 2008
  Suboxone® Buprenorphin und Naloxon 5 / 2008
  Tasigna® Nilotinib 15 / 2008
  Torisel® Temsirolimus 9 / 2008
  Tyverb® Lapatinib 16 / 2008
  Vectibix® Panitumumab 12 / 2008
  Vimpat® Lacosamid 22 / 2008
  Volibris® Ambrisentan 19 / 2008
  Xarelto® Rivaroxaban 23 / 2008
  Yaz® Drospirenon 21 / 2008
  Yondelis® Trabectedin 17 / 2008
  Zostavax® Herpes zoster-Impfstoff 18 / 2008
2007 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Advagraf® Tacrolimus 21 / 2007
  Avaglim® Rosiglitazon und Glimepirid 4 / 2007
  Baraclude® Entecavir 3 / 2007
  Byetta® Exenatide 12 / 2007
  Champix® Vareniclin 5 / 2007
  Competact® Pioglitazon und Metformin 11 / 2007
  Elaprase® Idursulfase 15 / 2007
  Exelon® Rivastigmin 26 / 2007
  Exjade® Deferasirox 1 / 2007
  Galvus® Vildagliptin 25 / 2007
  Grazax® "Phleum pratense"-Extrakt 8 / 2007
  Inovelon® Rufinamid 17 / 2007
  Invega® Paliperidon 22 / 2007
  Januvia® Sitagliptin 14 / 2007
  Lucentis® Ranibizumab 7 / 2007
  Mircera® Epoetin beta 23 / 2007
  Optaflu® Influenza-Impfstoff eifrei 20 / 2007
  Orencia® Abatacept 13 / 2007
  Prezista® Darunavir 9 / 2007
  Rasilez® Aliskiren 24 / 2007
  Revlimid® Lenalidomid 18 / 2007
  Sevibo® Telbivudin 16 / 2007
  Solaraze® Diclofenac 2 / 2007
  Sprycel® Dasatinib 6 / 2007
  Sutent® Sunitinib 10 / 2007
  Thelin® Sitaxentan 19 / 2007
2006 Handelsname Wirkstoff Ausgabe  
  Acomplia® Rimonabant 21 / 2006
  Aloxi® Palonosetron 14 / 2006
  Apidra® Insulinglulisin 24 / 2006
  Belara® Chlormadinon und Ethinylestradiol 17 / 2006
  Gardasil® Tetravalenter HPV-Impfstoff 23 / 2006
  Macugen® Pegaptanib 18 / 2006
  Myozyme®/Mabthera® Alglukosidase alpha« 22 / 2006
  Nexavar® Sorafenib 25 / 2006
  Nicotrol® Nikotin 15 / 2006
  Prialt® Ziconotid 26 / 2006
  Rotateq® Pentavalenter Rotavirus 19 / 2006
  Strattera® Atomoxetin 16 / 2006
  Tysabri® Natalizumab 20 / 2006
© 2019 Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.H.
Spitalgasse 31A · A-1090 Wien · Telefon: +43 1/402 35 88 · Fax: +43 1/402 35 88-542 · direktion@apoverlag.at